[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22]


vol. 21
, 1995 [= Kryzysy panstwa rzymskiego: republika i cesarstwo, ed. T. Kotula, A. Ladomirski]:

Juliusz JUNDZILL, Kryzys czy ewolucja rzymskiej aktywnosci na morzach w okresie póznego cesarstwa rzymskiego (prowincje zachodnie a wschodnie) [= Crise ou évolution dans l'activité romaine sur les mers sous le Bas-Empire romain (provinces occidentales d'une part et orientales de l'autre],  pp. 159-170

Wieslaw KACZANOWICZ, Mennictwo uzurpatorskie w cesarstwie rzymskim w III w. n.e. Zarys problematyki [= La frappe usurpatrice de monnaie dans l'Empire romain au IIIe siècle de n.è.], pp. 137ff.

Tadeusz KOTULA, Kryzys III wieku a kult cesarski [= La crise du IIIe siècle et le culte impérial], pp. 147-157

Henryk KOWALSKI, Kryzys zgromadzen ludowych w Rzymie w okresie schylku republiki? [= Une crise des comices à Rome dans la période du déclin de la république?], pp.  5ff.

Andrzej KUNISZ, Kryzys III wieku a mennictwo lokalne we wschodnich prowincjach imperium [= La crise du IIIe siècle et le monnayage local dans les provinces orientales de l'empire], pp. 121-136

Andrzej LOS, Czy II w. n.e. byl poczatkiem kryzysu spoleczenstwa niewolniczego? [= Le IIe siècle av. n.è., fut-il le début de la crise de la société esclavagiste romaine?], pp. 65-78

Leslaw MORAWIECKI, Polityka monetarna Rzymu w okresie republiki [= La politique monétaire de Rome envers les provinces sous la république], pp. 37-54

Stanislaw MROZEK, Kryzys systemu wartosci w trzecim wieku cesarstwa rzymskiego[= La crise du système des valeurs au IIIe siècle de l'Empire romain], pp. 79-89

Leszek MROZEWICZ, In su. Agri decumates w przededniu zalamania sie rzymskiej obrony limesowej [= In suo. Les agri decumates à la veille de l'effondrement de la ligne de défense du limes], pp. 105ff.

Norbert ROGOSZ, Prowincje wschodnie jako zaplecze wojenne Pompejusza i republikanów w ich walce z cezarianami w latach 49-42 p.n.e. [= Les provinces orientales en tant que base de soutien militaire de Pompée et des républicains dans leur lutte contre les césariens dans les années 49-42 avant notre ère], pp. 19ff.

Wieslaw SUDER, Moralnosc i plodnosc. Kryzys demograficzny arystokracji rzymskiej na przelomie I w. p.n.e. i I w. n.e. [= La moralité et la fécondité.La crise démographique de l'aristocratie romaine aux confins du Ier siècle av. n.è. et du Ier siècle de n.è.], pp. 91ff.

Jerzy WIELOWIEJSKI, Wplyw kryzysu III w. w Noricum i w Pannonii na kontakty tych prowincji z ludami pólnocnymi [= L'influence de la crise du IIIe siècle dans le Norique et la Pannonie sur les contacts de ces provinces avec les peuples septentrionaux], pp. 119ff.

Józef WOLSKI, Wplyw imperializmu rzymskiego na losy wschodnich prowincji rzymskich [= L'influence de l'impérialisme romain sur le destin des provinces orientales romaines], pp.  55ff.

Bozena STAWOSKA-JUNDZILL, Zróznicowanie oraz zanikanie informacji o stosunkach rodzinnych w formularzu chrzescijanskich inskrypcji rzymskich a prowincjonalnych okresu póznego cesarstwa rzymskiego [= La différenciation et la disparation graduelle des informations sur les rapports familiaux dans le formulaire des inscriptions chrétiennes romaines et provinciales sous le bas-Empire], pp. 176ff.