[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22]


vol. 21
, 1995 [= Kryzysy panstwa rzymskiego: republika i cesarstwo, ed. T. Kotula, A. Ladomirski]:

Juliusz JUNDZILL, Kryzys czy ewolucja rzymskiej aktywnosci na morzach w okresie p�znego cesarstwa rzymskiego (prowincje zachodnie a wschodnie) [= Crise ou �volution dans l'activit� romaine sur les mers sous le Bas-Empire romain (provinces occidentales d'une part et orientales de l'autre],  pp. 159-170

Wieslaw KACZANOWICZ, Mennictwo uzurpatorskie w cesarstwie rzymskim w III w. n.e. Zarys problematyki [= La frappe usurpatrice de monnaie dans l'Empire romain au IIIe si�cle de n.�.], pp. 137ff.

Tadeusz KOTULA, Kryzys III wieku a kult cesarski [= La crise du IIIe si�cle et le culte imp�rial], pp. 147-157

Henryk KOWALSKI, Kryzys zgromadzen ludowych w Rzymie w okresie schylku republiki? [= Une crise des comices � Rome dans la p�riode du d�clin de la r�publique?], pp.  5ff.

Andrzej KUNISZ, Kryzys III wieku a mennictwo lokalne we wschodnich prowincjach imperium [= La crise du IIIe si�cle et le monnayage local dans les provinces orientales de l'empire], pp. 121-136

Andrzej LOS, Czy II w. n.e. byl poczatkiem kryzysu spoleczenstwa niewolniczego? [= Le IIe si�cle av. n.�., fut-il le d�but de la crise de la soci�t� esclavagiste romaine?], pp. 65-78

Leslaw MORAWIECKI, Polityka monetarna Rzymu w okresie republiki [= La politique mon�taire de Rome envers les provinces sous la r�publique], pp. 37-54

Stanislaw MROZEK, Kryzys systemu wartosci w trzecim wieku cesarstwa rzymskiego[= La crise du syst�me des valeurs au IIIe si�cle de l'Empire romain], pp. 79-89

Leszek MROZEWICZ, In su. Agri decumates w przededniu zalamania sie rzymskiej obrony limesowej [= In suo. Les agri decumates � la veille de l'effondrement de la ligne de d�fense du limes], pp. 105ff.

Norbert ROGOSZ, Prowincje wschodnie jako zaplecze wojenne Pompejusza i republikan�w w ich walce z cezarianami w latach 49-42 p.n.e. [= Les provinces orientales en tant que base de soutien militaire de Pomp�e et des r�publicains dans leur lutte contre les c�sariens dans les ann�es 49-42 avant notre �re], pp. 19ff.

Wieslaw SUDER, Moralnosc i plodnosc. Kryzys demograficzny arystokracji rzymskiej na przelomie I w. p.n.e. i I w. n.e. [= La moralit� et la f�condit�.La crise d�mographique de l'aristocratie romaine aux confins du Ier si�cle av. n.�. et du Ier si�cle de n.�.], pp. 91ff.

Jerzy WIELOWIEJSKI, Wplyw kryzysu III w. w Noricum i w Pannonii na kontakty tych prowincji z ludami p�lnocnymi [= L'influence de la crise du IIIe si�cle dans le Norique et la Pannonie sur les contacts de ces provinces avec les peuples septentrionaux], pp. 119ff.

J�zef WOLSKI, Wplyw imperializmu rzymskiego na losy wschodnich prowincji rzymskich [= L'influence de l'imp�rialisme romain sur le destin des provinces orientales romaines], pp.  55ff.

Bozena STAWOSKA-JUNDZILL, Zr�znicowanie oraz zanikanie informacji o stosunkach rodzinnych w formularzu chrzescijanskich inskrypcji rzymskich a prowincjonalnych okresu p�znego cesarstwa rzymskiego [= La diff�renciation et la disparation graduelle des informations sur les rapports familiaux dans le formulaire des inscriptions chr�tiennes romaines et provinciales sous le bas-Empire], pp. 176ff.