[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]


vol. 9, 1983 :

Iza BIEZUNSKA-MALOWIST, Niewolnictwo domowe i jego znaczenie dla spoleczenstw antycznych [= Haussklaven und ihre Bedeutung f�r antike Gesellschaften], pp. 3-8

Edward DABROWA, Malo znany aspekt polityki Rzymu wobec Bosporu w czasach panowania Augusta [= Der wenig bekannte Aspekt der Politik Roms hinsichtlich des bosporanischen Reiches in der Zeit der Augustus' Herrschaft], pp. 9-14

Wladyslaw DZIEWULSKI, Upadek poganstwa w Egipcie [= Vom Untergang des Heidentums in �gypten], pp. 15-32

Halina EVERT-Kappesowa, Porfiriusz biskup Gazy a poganie [= Porphyrios - der Bischof von Gaza und die Heiden}, pp. 33-41

Ludmila FIGIEL, Zagadnienie niesmiertelnosci duszy w ksiedze pierwszej Tusculanae disputationes Cycerona [= Die Frage der Unsterblichkeit der Seele in Tusculanae disputationes von Cicero (Das I. Buch)] , pp. 43-49

Piotr GRUSZKA, Przyczynek do genezy literackiej Tren�w Kochanowskiego, pp. 51-57

Maria J�zefowicz-DZIELSKA, Srednioplatonski traktat PERI THYSION [= Mittelplatonische Traktat PERI THYSION], pp. 59-62

Roman KAMIENIK, Libertus ingratus, pp. 63-81

Jerzy KOLENDO, Bellum Aethiopicum w planach Nerona [= Bellum Aethiopicum in Neros Pl�nen], pp. 83-89

Egeniusz KONIK, Przyczyny pozostania Spartakusa w Italii [= Warum Spartakus in Italien geblieben ist], pp. 91-94

Tadeusz KOTULA, Antyczna "konferencja na szczycie". Zapomniany epizod dziej�w Numidii i hellenistycznego Egiptu [= Une conf�rence antique "au sommet": �pisode m�connu de l'histoire de la Numidie et de l'�gypte hell�nistique], pp. 95-106

Henryk KOWALSKI, Organizacja przekupstw wyborczych w Rzymie w okresie schylku republiki [= Die Durchf�hrung der Wahlbestechungen in Rom in der Zeit des Untergangs der Republik], pp. 107-118

Irena KRAMARKOWA, Nowe zabytki rzymskie w zbiorach Muzeum Archeologicznego we Wroclawiu [= Neue r�mische Denkm�ler in den Sammlungen des Arch�ologischen Museums in Breslau], pp. 119-121

Andrzej KUNISZ, Udzial drachm imperialnych z Amisos w obiegu pienieznym na obszarze europejskich prowincji cesarstwa rzymskiego w II - III w. [= Der Anteil der imperialen Drachmen aus Amisos im Geldumlauf im Gebiet der europ�ischen Provinzen des r�mischen Kaierreiches im 2. und im 3. Jh. u.Z.], pp. 123-131

Andrzej LADOMIRSKI, Przyczynek do dziej�w wytw�rczosci rzemieslniczej w miastach naddunajskich [= Beitrag zur Geschichte des Handwerks in den Donaust�dten], pp. 133-136

Tadeusz LOPOSZKO, Dwie koncepcje pojecia populus Romanus w propagandzie politycznej lat piecdziesiatych I w. p.n.e. [= Zwei Auffassungen des begriffs populus Romanus in der politischen Propaganda der 50-er jahre v. u.Z.], pp. 137-146

Elzbieta MAZURKIEWICZ-WOZNIAK, Werres jako kolekcjoner posag�w greckich [= Verres als Sammler griechischer Skulpturen], pp. 147-157

Leslaw MORAWIECKI, Quadriga triumphalis Apollona i Marsa Ultora na monetach Augusta [= Apollons und Mars Ultors quadriga triumphalis auf den M�nzen von Augustus], pp. 159-161

Stanislaw MROZEK, Munificentia privata i prywatne budownictwo w mniastach Italii w okresie wczesnego cesarstwa rzymskiego [= Munificentia privata und die private Baut�tigkeit in den St�dten Italiens w�hrend des Prinzipates], pp. 163-167

Leonard OWCZAREK, Problematyka przyczyn powstania kr�lestwa Odrys�w w najnowszej literaturze [= Frage der Entstehungsursachen des K�nigreiches der Odrissen in der neuesten Literatur], pp. 169-174

Wlodzimierz PAJAKOWSKI, Sirras - jego pochodzenie i rola historyczna. Studium z dziej�w Pajonii na przelomie V/IV w. p.n.e. [= Sirras - Seine Abstammung und historische Rolle. Studium aus der Geschichte Paioniens um die Wende des 5. und 4. Jhs. v. u.Z.], pp. 175-191

Ludwika RYCHLEWSKA, O ksztalt i istote komedii rzymskiej - palliaty [= �ber Form und Wesen der r�mischen Kom�die - Palliata], pp. 193-197

Maciej SALAMON, Data listu Juliana Apostaty do Alypiosa [= Datierung des Briefes von Julianus Apostata an Alypios (IX)], pp. 199-202

Wieslaw SUDER, Initium senctutis. Uwagi na temat poczatku wieku starczego ludzi w cesarstwie rzymskim [= Initium senectutis. Bemerkungen zum Thema des Anfangs des Greisenalters im r�mischen Kaiserreich], pp. 203-207

Jerzy STRZELCZYK, Wolni w przebraniu niewolnik�w w Rzymie w latach wojen domowych w I w. p.n.e. [= Die Freien in der Sklavenverkleidung in Rom in der Zeit der B�rgerkriege im 1. Jahrhundert v. u.Z.], pp. 209-214

Stefan ZAWADZKI, Kryzys i upadek panstwa nowoasyryjskiego a przemiany polityczne w Uruk [= Krise und Untergang des neuassyrischen Staates und politische Wandlungen in Uruk], pp. 215-232