[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]


vol. 15, 1992 :

Jolanta DRAZYK, Wyroby pochodzenia rzymskiego w p�lnocno-wschodnim regionie G�r Swietokrzyskich [= Les objets d'origine romaine dans la r�gion nord-est des Montagnes Swietokrzyskie], pp. 5-21

Edward DULSKI, Cyceron jako namiestnik  Cylicji [= Cic�ron, gouverneur de Cilicie], pp. 23-39

Edward DULSKI, "Divinatio" Tulliae, pp. 41-44

Piotr GRUSZKA, Autorytet Pisma Swietego w polemikach religijnych katolik�w z donatystami [= L'autorit� de l'�criture sainte dans les pol�miques religieuses des catholiques avec les donatistes], pp. 45-61

Laszlo HAVAS, La correspondance de Cic�ron du point de la sociologie de l'art, pp. 63-80

Liselot HUCHTHAUSEN, Sklavenkrankheiten in Rom, pp. 81-86

Roman Kamienik, O senatus frequens i o absencjach Cycerona w senacie [= Senatus frequens et absences de Cic�ron au s�nat], pp. 87-96

Eugeniusz KONIK, Clementia Caesaris jako system ujarzmiania pokonanych [= Clementia caesaris comme syst�me d'asservissement des vaincus], pp. 97-106

Tadeusz KOTULA, Rzym na rozdrozu. Przelom III w. cesarstwa [= Rome au carrefour de ses destins: Le IIIe si�cle de l'empire], pp. 107-118

Andrzej LADOMIRSKI, Zamarzanie Dolnego Dunaju w swietle zr�del [= La cong�lation du Danube d'apr�s les sources], pp. 119-125

Tadeusz LOPOSZKO, Sprzysiezenie Katyliny a ruch Publiusza Klodiusza [= La congiura di Catilina ed il movimiento di Publio Clodio], pp. 127-142

Andrzej LOS, Gens Arria w Pompejach [= Gens Arria � Pomp�i], pp. 143-151

Egon MAR�TI, Organisierung und Kontrolle der Arbeit bei Columella, pp. 153-174

Joanna NARKIEWICZ, Ludy starozytnej Hiszpanii [= Los pueblos de Espa�a antigua], pp. 175-183

Krzysztof NAWOTKA, Handel zamorski miast zachodniopontyjskich w okresie hellenizmu [= Le commerce maritime des villes du Pont Euxin occidental � l'�poque hell�nistique], pp. 185-191

Wieslaw SUDER, Karmienie niemowlat w okresie cesarstwa rzymskiego. Opinie i uwagi [= Allaitement des b�b�s aux temps de l'empire romain], pp. 193-195

Jerzy SZULCZYk, Problemy zaopatrzenia w zywnosc niewolnik�w w powstaniu Spartakusa oraz trudnosci w zaciagach do armii rzymskiej [=Probl�mes de l'approvisionnement en nourritures des esclaves dans la r�volte de Spartacus et difficult�s de recrutement � l'arm�e romaine], pp. 197-205