[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]


vol. 13, 1987 :

Piotr GRUSZKA, PYR AEIZOON u Pliniusza Starszego [= "PYR AEIZOON" bei Plinius dem �lteren], pp. 3-9

Wieslaw KACZANOWICZ, W sprawie tzw. galijskich mennic Karauzjusza [= Au sujet des "monnaies gauloises" de Carausius], pp. 11-24

Eugeniusz KONIK, Tytulatura wladc�w europejskiego barbaricum w swietle antycznych zr�del od I w. p.n.e. do IV w. n.e. (od Gajusza Juliusza Cezara do Ammiana Marcellina) [= Titularisation des souverains du barbaricum europ�en dans la lumi�re des sources antiques �crites du Ie si�cle avant notre �re au IVe si�cle de notre �re (de Gaius Julius C�sar � Ammianus Marcellinus)] , pp. 25-36

Tadeusz KOTULA, Mauretania mancipia negotiatur. Z problematyki niewolnictwa w okresie p�znego cesarstwa [= Mauretania mancipia negotiatur. � propos du commerce d'esclaves sous le Bas-Empire], pp. 37-49

Andrzej KUNISZ, Mennictwo imperatorskie schylkowego okresu republiki rzymskiej [= Monnayage dit d'imperatores au temps de d�cadence de la r�publique romaine], pp.  51-63

Andrzej LADOMIRSKI, Osadnictwo starozytne w dolinie srodkowego Strymonu (Pr�ba wstepnej oceny) [= Colonisation antique dans la vall�e de Strymon   central (note pr�liminaire)], pp. 65-85

Tadeusz LOPOSZKO, Rzymskie warstwy srednie w przededniu naszej ery [= Les couches moyennes de Rome � la veille de notre �re], pp. 87-103

Andrzej LOS, Uwagi o gospodarce pompejanskiej [= Remarques sur l'�conomie pomp�ienne], pp. 105-136

Leslaw MORAWIECKI, Ideologia pryncypatu a mennictwo Augusta [= L'id�ologie du principat et les monnaies d'Auguste], pp. 137-145

Wlodzimierz MUSZYNSKI, Ludi scaenici w igrzyskach wiekowych za Augusta i Septymiusza Sewera [= Ludi scaenici dans les jeux s�culaires sous Auguste et Septime S�v�re], pp. 147-162

Krzysztof NAWOTKA, Zgromadzenia prowincjonalne w rzymskich prowincjach naddunajskich [= The provincial assemblies in danubian provinces], pp. 163-200

Norbert ROGOSZ, Senat a konflikt Pompejusza z Cezarem [= Le s�nat envers le conflit entre Pomp�e et C�sar], pp. 201-233

Jerzy SZULCZYK, Problemy aprowizacji armii rzymskiej w czasie wojny z Sertoriuszem [= Problem of food supply of the Roman army during the war against Sertorius], pp. 235-247