[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]


vol. 14, 1988  (Rzym na przelomie republiki i cesarstwa):

Malgorzata BIERNACKA-LUBANSKA, Zaopatrzenie Rzymu w wode za Augusta [= Alimentation de la Rome en eau au temps d'Auguste], pp. 11-20

Piotr GRUSZKA, Koncepcja speculum principis w Panegiryku Pliniusza [= La conception "sepculum principis" dans le Pan�gyrique de Plinius], pp. 21-32

L�szl� HAVAS, La conjuration de Catilina et le passage de Rome de la�r�publique au principat, pp. 33-49

Zsuzsanna HOFFMANN, Blumen und Zierpflanzen bei Horaz, pp. 51-64

Radislav HOSEK, Der Nachhall des Poseidonios am Beginn des Prinzipats, pp. 65-72

Johannes IRMSCHER, Robert von P�hlmann und die Zukunftserwartung der augusteischen Zeit, pp. 73-78

Juliusz JUNDZILL, Ewolucja konstrukcji kotwicy rzymskiej jako przejaw postepu technicznego w budownictwie okretowym Rzymian [= L'�volution de la forme de l'ancre romaine comme sympt�me du progr�s technique dans la construction maritime des Romains], pp. 79-87

Roman KAMIENIK, Zabiegi Cycerona o triumf i ich niepowodzenie [= Les d�marches de Cic�ron pour le triomphe et leur �chec], pp. 89-98

Eugeniusz KONIK, Cezar i Labienus [= C�sar et Labi�nus], pp. 99-115

Henryk KOWALSKI, Armia a wybory w Rzymie w okresie schylku republiki [= Das Heer und die Wahlen in Rom im ersten Jahrhundert v. u.Z.], pp. 117-125

Andrzej LADOMIRSKI, Rzymskie przeprawy przez dolny Dunaj w I w. n.e. [= Les passages romains du Bas Danube au Ier si�cle de notre �re], pp. 127-148

Jerzy LANOWSKi, Sport rzymski? [= Gab es einen r�mischen Sport?], pp. 149-157

Tadeusz LOPOSZKO, Katylinarczycy w obozie Publiusza Klodiusza [= Les Catiliniens dans le parti de Publius Clodius], pp. 159-173

J�zef MANTKE, Cesarze rzymscy jako poeci [= Les empereurs romains en tant que po�tes], pp. 175-198

Egon MAR�TI, Zum Problem der freien Arbeitskraft bei Varro, pp. 199-204

Leonard OWCZAREK, Polityka republiki rzymskiej wobec plemion trackich [= La politique de la r�publique romaine envers les tribus thraques], pp. 205-214

Ryszard PANKIEWICZ, Kilka uwag nad kryzysem w okresie schylku republiki rzymskiej [= Quelques remarques sur la crise au d�clin de la r�publique romaine], S. 215-219

Ryszard PANKIEWICZ, Kilka uwag nad kryzysem w okresie schylku republiki rzymskiej [= Quelques remarques sur la crise au d�clin de la r�publique romaine], pp. 215-219

Jakub PIGON, Stosunek Tacyta do tzw. opozycji stoickiej [= Tacitus' attitude towards the so-called stoic opposition], pp. 221-237

Ludwika PRESS, Rzymskie szpitale legionowe [= The Roman legionary valetudinaria], pp. 239-255

Joanna ROSTROPOWICZ, Rzym w poezji aleksandryjskiej (III i II w. p.n.e.) [= Rome dans la po�sie alexandrine], pp. 257-266

Wlodzimierz SZAFRANSKI, Przyczynek do genealogii paleochrzescijanskiego symbolu krzyza [= Contribution � la g�n�alogie pal�ochr�tienne du symbole de la croix], pp. 267-282

Alicja SZASTYNSKA-SIEMION, Poezja grecka w Rzymie na przelomie starej i nowej ery [= La po�sie grecque � Rome au d�tour de l'ancienne et de la nouvelle �re], pp. 283-293

Jerzy SZULCZYK, Problemy wyzywienia armii rzymskiej w wojnach domowych I wieku przed n.e. na obszarze Italii [= The problem of feeding of the Roman army during civil wars in Italy in I century B.C.], pp. 295-305