[1] [2] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]


vol. 3, 1970:

Roman KAMIENIK, Gladiatorzy w Galii rzymskiej w swietle inskrypcji i zabytk�w archeologicznych [= Les gladiateurs en Gaule romaine d'apr�s l'�pigraphie et les monuments arch�ologiques], pp. 3-39

Eugeniusz KONIK, Ludnosc Germanii w swietle opis�w Cezara i Tacyta [= Die Bev�lkerung Germaniens in den Berichten von C�sar und Tacitus], pp. 41-85

Tadeusz KOTULA, Studia nad geneza municypalnych kurii w rzymskiej Afryce [= Sur la g�n�se de curies municipales en Afrique romaine], pp. 87-132

Irena KRAMARKOWA, Niekt�re zagadnienia Slowian z ziem poludniowej Polski w upadku panstwa rzymskiego [= Zum Anteil der Slaven S�dpolens am Verfall des r�mischen Imperiums], pp. 133-150

Andrzej LADOMIRSKI, Sytuacja polityczno-spoleczna ludnosci autochtonicznej w Dacji w czasach panowania rzymskiego [= Die politisch-gesellschaftliche Lage der autochthonen Bev�lkerung Daziens zur Zeit der r�mischen Herrschaft], pp. 151-186

Stanislaw MROZEK, Ceny w kopalniach zlota w Dacji w II wieku n.e. [= Die Preise in der Provinz Dazien im II. Jahrhundert u.Z.], pp. 187-202