[1] [2] [4] [5]


vol. 3, 1984 (Novae i kultura starozytna):

Malgorzata BIERNACKA-LUBANSKA, Rzymskie wodociagowe ujecia wody powierzchniowej z obszaru Hiszpanii [= The Roman intakes of surface water for aqueducts from the territory of Spain], pp. 365-372

Andrzej Boleslaw BIERNACKI, Struktura funkcjonalno-architektoniczna aglomeracji miejskiej Diocletianopolis (Hisar) w okresie 2. pol. III - pol. V wieku [= The functional & architectonic structure of the civic agglomeration Diocletianopolis (Hisar) in the period from the 2nd half of the 3rd to mid 5th centuries], pp. 329-363

Mieczyslaw BROZEK, Symbolika barw w poezji Horacego [= De symbolica colorum vi apud Horatium], pp. 51-55

Aleksandra DIMITROVA, Forma do produkcji terra sigillata znaleziona w Novae (Moesia Inferior) [= A matrix for the production of terra sigillata from Novae], pp. 243-249

Angelina DWORAKOWSKA, Rozdzial de marmoribus edyktu Dioklecjana o cenach maksymalnych. Pr�ba charakterystyki [= The section de marmoribus of the Diocletian edict on maximum prices. An attempt at a characterization], pp. 399-406

Zlatozara GOCEVA, D�but d'une nouvelle �poque - Nicopolis ad Istrum, pp. 215-219

Jerzy HATLAS, Legaci legionu I italskiego [= Legates of the Legio I Italica], pp. 263-266

Jerzy HAUZINSKI, Miedzy starozytnoscia a wiekami srednimi. Watki sybilinskie w legendzie Fryderyka II Staufa [= Between antiquity & the middle ages. Sibylline elements in the legend of Frederick II of Hohenstaufen], pp. 443-453

Kazimierz ILSKI, Udzial biskup�w trackich w obradach soboru chalcedonskiego (451) [= The role of Thracian bishops in the debates of the Chalcedon council (451)], pp. 417-419

Maria JACZYNOWSKA, Kult wodz�w rzymskich w okresie republiki (III-I w. p.n.e.) [= The Roman leader cult in the period of the republic (the 3rd - 1st cent. B.C.)], pp. 157-165

Gergana KABAKCIEVA, Z badan nad niekt�rymi typami ceramiki rzymskiej z Tracji z I - III w. n.e. [= From investigations of some types of the Roman ceramics from Thrace from the 1st - 3rd cent. A.D.], pp. 309-327

Roman KAMIENIK, Dominus coniux, pp. 193-200

Andrzej M. KEMPINSKI, Ze studi�w nad antyczna recepcja kultur peryferyjnych: Frygijskie odkrycia i wynalazki [= From studies of the ancient reception of peripheral cultures: Phrygian discoveries & inventions], pp. 103-113

Jerzy KOLENDO, Dumopireti - zagadkowe stowarzyszenie religijne poswiadczone w jednej z inskrypcji z Novae [= Dumopireti - An enigmatic religious association certified by one of the Novae inscriptions], pp. 233-241

Eugeniusz KONIK, Gajusz Juliusz Cezar na Balkanach [= Gaius Julius Caesar un the Balkans], s, 177-183

Jerzy KUBCZAK, Vitam impendere vero, pp. 5-20

Jerzy KUBCZAK, Paciorki i ogniwa z gagatu w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu [= Jet beads & links in the collection of the National Museum in Poznan], pp. 383-397

Jan LESNY, Wetoni Anny Kommeny jako reminiscencja terminologii antycznych [= Anna Comnena's Vettones as a reminiscence of ancient terminology], pp. 422-426

Tadeusz LOPOSZKO, Plebs rzymski na przelomie naszej ery (pr�ba definicji) [= The Roman plebs at the turn of the era (An attempt at a definition)], pp. 145-155

Anna MARCINKOWSKA, Topos domu w poezji augustowskiej [= A topos of home in Augustan poetry], pp. 57-65

Stanislaw MROZEK, Kr�tki i dlugi wymiar historyczny w starozytnej historiografii [= A short & long historical dimension in ancient historiogriography], pp. 67-75

Leszek MROZEWICZ, Ze studi�w nad rola canabae w procesie urbanizowania teren�w pogranicza rensko-dunajskiego w okresie wczesnego cesarstwa [= From studies of the role of canabae in the process of urbanization of the Rhine-Danube limes in the period of the Early Empire], pp. 285-297

Maria MUSIELAK, Wejscie Delfijczyk�w do amfiktionii delfickiej na tle przemian politycznych w IV w. p.n.e. [= The entry of the Delphians to the Delphic amphictyony against the background of political changes in the 4th cent. B.C.], pp. 121-126

Maria NOWICKA, Malowany portret wladcy w swiecie antycznym [= Painted portrait of a sovereign in the ancient world], pp. 137-143

Jerzy OLCZAK, Z badan nad oswietleniem rzymskiego i wczesnobizantyjskiego miasta Novae [= From studies of the illumination of the Roman & early Byzantine city of Novae], pp. 267-283

Wlodzimierz Pajakowski, Zagadnienie udzialu Skordysk�w w wojnie Rzymian z dalmatami w 156/155 r. p.n.e. [= The problem of the participation of the Scordisci in the war of the Romans against the Dalmatians in 156/155 B.C.], pp. 127-136

Ludwika PRESS, O sztuce leczenia w kulturze egejskiej [= On the art of healing in the Aegean civilization], pp. 77-86

Jan PROSTKO-PROSTYNSKI, Bibliografia prac Prof. Dra Stefana Parnickiego-Pudelko, pp. 21-32

Jan PROSTKO-PROSTYNSKI, Wypad oblezonych w Wojnie galijskiej Cezara [= A sally of the besieged in Caesar's Gallic war], pp. 185-191

Bogdan RUTKOWSKI, Nowe problemy topografii Gurnia [= Remarks on the topography of Gournia], pp. 87-92

Anna SADURSKA, Rzezby z nekropoli twierdzy legionowej Novae (z wykopalisk polskich) [= Sculptures from cemeteries of the legionary fortress Novae (from   Polish excavationas only)], pp. 251-262

Tadeusz SARNOWSKI, Na marginesie dyskusji nad rodowodem nazwy dolnomezyjskiego miasta Novae [= Side-notes to a discussion of the origin of the name of the lower Moesian city of Novae], pp. 221-222

Wiktor STEFFEN, Najwyzsza ocena dziela artystycznego w dramacie greckim [= The highest appraisal of a work of art in Greek drama], pp. 47-50

Jerzy STRZELCZYK, Marcin Iryjczyk (z dziej�w odrodzenia karolinskiego), pp. 427-434

Wlodzimierz SZAFRANSKI, Paleochrzescjijanskie symbole w Polsce starozytnej [= Paleochristian symbols in ancient Poland], pp. 435-442

Waldemar SZUBERT, Uwagi na temat architektury sakralnej miast Mezji i Tracji [= Notes on the subject of sacral architecture of the cities of Moesia & Thrace], pp. 299-307

Jerzy SZULCZYK, Niewolnicy i wyzwolency w tzw. Testamencie bogatego Lingona, Dazumiusza i innych [= Slaves & freedmen in the Testament of the so-called rich Lingon, Dasumius & others], pp. 201-206

Aleksandra WASOWICZ, Programy urbanistyczne w starozytnej Grecji [= Town-planning programmes in ancient Greece], pp. 93-102

Jerzy WIELOWIEJSKI, Uwagi o uzytkowej funkcji brazowych naczyn rzymskich u lud�w p�lnocnych [= Notes on a usable function of bronze Roman vessels among northern peoples], pp. 373-382

Jan WIKARJAK, Ovatio, pp. 33-45

Ewa WIPSZYCKA, Rola zr�del archeologicznych w badaniach nad najstarszym okresem dziej�w monastycyzmu egipskiego [= The role of archaeological sources in the studies of the oldest period of the history of Egyptian monasticism], pp. 407-416

J�zef ZAJAC, Aquileia. Status administracyjny antycznego miasta (II w. p.n.e. - III w. n.e.) [= Aquileia. Administrative status of an ancient city (the 2nd cent. B.C. - 3rd cent. A.D.)], pp. 207-214

Stefan ZAWADZKI, Herodot o dziejach Asyrii i Babilonii a problem swiadomosci historycznej Babilonczyk�w [= Herodotus on the history of Assyria & Babylonia & the problem of a historical consciousness of the Babylonians], pp. 115-119

Mariusz ZI�LKOWSKI, Kult cesarski w religii wojsk rzymskich w Brytanii (I - III w. n.e.) [= The emperor cult in the religion of the Roman army in Roman Britain (the 1st - 3rd cent. A.D.)], pp. 167-176