[2] [3] [4] [5]

 

vol. 1, 1984 (= Mezja-Tracja-Balkany, ed. Stefan PARNICKI PUDELKO, Wladyslaw PAJAKOWSKI, Leszek MROZEWICZ):

Leszek BEDNARCZUK, Starozytne jezyki Balkanów [= Ancient languages of the Balkans], pp. 21-37

Malgorzata BIERNACKA-LUBANSKA, Uwagi o niektórych cechach nadczarnomorskich umocnien obronnych w Tracji w okresie wczesnobizantyjskim [= Remarks on some of the Thracian early-byzantine fortifications along the Black Sea coast], pp. 255-264

Andrzej BOBER, Seweryn - dzialacz spoleczno-polityczny w Noricum (V w.) [= De sancto Severino], pp. 317-323

Alina BRZÓSTKOWSKA, Tematyka tracka w komediach Arystofanesa [= La matičre de Thrace dans la comédie d'Aristophane], pp. 87-94

Aleksander BURSCHE, Emisje autonomiczne Mezji i Tracji oraz ich rozpowszechnienie w Europie srodkowo-wshodniej [= Autonomous coins of Thracia & Moesia & their spread in the central-european Barbaricum], pp. 235-244

Kazimierz ILSKI, Biskupstwo w Novae a zagadnienie chrystianizacji Mezji Dolnej [= Das Bistum in Novae und die Frage der Christianisierung Niedermoesiens], pp. 305-309

Andrzej M. KEMPINSKI, Zagadnienie pochodzenia Frygów i problem datacji ich pojawienia sie na obszarach balkanskich i maloazjatyckich [= The question of the descent of the Phrygians & the Problem of the date of their appearance in the Balkan & Minor Asia territories], pp. 39-46

Jerzy KOLENDO, Opisy wschodnich Balkanów w getica Jordanesa i ich zródlo - Historia gocka Kasjodora [= Les descriptions des Balkans orientales dans les getica de Jordančs et leur source - Histoire des Goths de Cassiodore], pp. 125-132

Eugeniusz KONIK, Monety znalezione w Novae (Swisztow, Bulgaria) w roku 1977 i 1979 na odcinku II, HA XV [= Roman coins found in 1978 & 1979 in Novae], pp. 171-74

Jerzy KUBCZAK, Trackie a scytyjskie ozdoby rzedu konskiego w ukladzie rotacyjnym [= Thrakische und skythische Verzierungen des Pferdegeschirrs im Rotationsaufriss], pp. 65-78

Krzysztof NAWOTKA, Problematyka mezyjska w Kodeksie Teodozjusza [= The problems of Moesia in the Theodosian code], pp. 245-254

Andrzej LADOMIRSKI, Komunikacja dolina Strymonu w czasach rzymskich [= La vallée de communication du Strymon aux temps des Romains], pp. 225-233

Anna MARCINKOWSKA, Motywy trackie w poezji augustowskiej [= Die thrakischen Motive in der augusteischen Dichtung], pp. 95-102

Leszek MROZEWICZ, Romanizacja Mezji Dolnej - Zarys problemu [= Romanisierung der provinz Moesia Inferior. Ein Problemskizze], pp. 109-124

V"rbinka NAJDENOVA, Chronologia zabytków zwiazanych z kultem Mitry z terenów Mezji Dolnej i Tracji [= La chronologie des monuments mithraļques en Mésie Inférieure et en Thrace], pp. 217-224

Leonard OWCZAREK, Zwiazki grecko-trackie. Wybrane zagadnienia [= Grieczesko-trakijskije kontakty. Izbrannyje probliemy], pp. 79-85

Wlodzimierz PAJAKOWSKI, Pochodzenie Pajonów: Historia i stan badan. Perspektywy badawcze [= Die Herkunft der Päoner. Geschichte und Forschungsstand. Forschungsperspektiven], pp. 47-64

Stefan PARNICKI-PUDELKO, Kazimierz Majewski (1903-1981) jako badacz i organizator badan nad rzymska kultura w Bulgarii, pp. 13-20

Stefan PARNICKI-PUDELKO, Wczesnochrzescijanska bazylika episkopalna w Novae [= The early-christian episcopal basilica in Novae], pp. 271-304

Ludwika PRESS, Laznie rzymskie w Bulgarii [= The Roman baths in Bulgaria], pp. 175-190

Jan PROSTKO-PROSTYNSKI, Technika obrony bram na przykladzie fortyfikacji Mezji Dolnej i pólnocnej Tracji [= Die Technik der Torenwehr in der römischen und frühbyzantinischen Zeit auf dem Beispiel der Fortifikation von Niedermoesien und Nordthrakien], pp. 265-270

Anna SADURSKA, Funkcje i geneza motywów mitologicznych w rzezbie z Novae (Attys, Europa) [= Fonction et génčse des motifs mythologiques dans la sculpture de Novae], pp. 191-203

Maciej SALAMON, Mnisi scytyjscy w Konstantynopolu (519-520 r.) [= Les moines scythiques ą Constantinople], pp. 325-338

Tadeusz SARNOWSKI, Poczatki legionowego budownictwa w Novae i wojny dackie Domicjana i Trajana [= Les premiers remparts de Novae et les guerres Daces de Domitien et de Trajan], pp. 143-169

Jan SRUTWA, Starozytna organizacja koscielna na terenach dzisiejszej Bulgarii [= L'ancienne organisation ecclesiastique sur öe territoire de la Bulgarie d'aujourd'hui], pp. 311-315

Jerzy STRZELCZYK, Plemiona germanskie i ich rola w dziejach pólwyspu balkanskiego [= Germanische Stämme und ihre Stelle in der Geschichte der Balkaninsel], pp. 133-141

Waldemar SZUBERT, Kult herosa trackiego w Odessos [= The cult of hero of Thrace at Odessos], pp. 205-216

Józef WOLSKI, Rola Tracji w okresie wczesnego cesarstwa [= La Thrace ą l'époque du Haut-Empire], pp. 103-108

 

 

QualityBooks

Free Advertising!

List468x60

Learn Web Design Online at Sessions.edu!