[2] [3] [4] [5]

 

vol. 1, 1984 (= Mezja-Tracja-Balkany, ed. Stefan PARNICKI PUDELKO, Wladyslaw PAJAKOWSKI, Leszek MROZEWICZ):

Leszek BEDNARCZUK, Starozytne jezyki Balkan�w [= Ancient languages of the Balkans], pp. 21-37

Malgorzata BIERNACKA-LUBANSKA, Uwagi o niekt�rych cechach nadczarnomorskich umocnien obronnych w Tracji w okresie wczesnobizantyjskim [= Remarks on some of the Thracian early-byzantine fortifications along the Black Sea coast], pp. 255-264

Andrzej BOBER, Seweryn - dzialacz spoleczno-polityczny w Noricum (V w.) [= De sancto Severino], pp. 317-323

Alina BRZ�STKOWSKA, Tematyka tracka w komediach Arystofanesa [= La mati�re de Thrace dans la com�die d'Aristophane], pp. 87-94

Aleksander BURSCHE, Emisje autonomiczne Mezji i Tracji oraz ich rozpowszechnienie w Europie srodkowo-wshodniej [= Autonomous coins of Thracia & Moesia & their spread in the central-european Barbaricum], pp. 235-244

Kazimierz ILSKI, Biskupstwo w Novae a zagadnienie chrystianizacji Mezji Dolnej [= Das Bistum in Novae und die Frage der Christianisierung Niedermoesiens], pp. 305-309

Andrzej M. KEMPINSKI, Zagadnienie pochodzenia Fryg�w i problem datacji ich pojawienia sie na obszarach balkanskich i maloazjatyckich [= The question of the descent of the Phrygians & the Problem of the date of their appearance in the Balkan & Minor Asia territories], pp. 39-46

Jerzy KOLENDO, Opisy wschodnich Balkan�w w getica Jordanesa i ich zr�dlo - Historia gocka Kasjodora [= Les descriptions des Balkans orientales dans les getica de Jordan�s et leur source - Histoire des Goths de Cassiodore], pp. 125-132

Eugeniusz KONIK, Monety znalezione w Novae (Swisztow, Bulgaria) w roku 1977 i 1979 na odcinku II, HA XV [= Roman coins found in 1978 & 1979 in Novae], pp. 171-74

Jerzy KUBCZAK, Trackie a scytyjskie ozdoby rzedu konskiego w ukladzie rotacyjnym [= Thrakische und skythische Verzierungen des Pferdegeschirrs im Rotationsaufriss], pp. 65-78

Krzysztof NAWOTKA, Problematyka mezyjska w Kodeksie Teodozjusza [= The problems of Moesia in the Theodosian code], pp. 245-254

Andrzej LADOMIRSKI, Komunikacja dolina Strymonu w czasach rzymskich [= La vall�e de communication du Strymon aux temps des Romains], pp. 225-233

Anna MARCINKOWSKA, Motywy trackie w poezji augustowskiej [= Die thrakischen Motive in der augusteischen Dichtung], pp. 95-102

Leszek MROZEWICZ, Romanizacja Mezji Dolnej - Zarys problemu [= Romanisierung der provinz Moesia Inferior. Ein Problemskizze], pp. 109-124

V"rbinka NAJDENOVA, Chronologia zabytk�w zwiazanych z kultem Mitry z teren�w Mezji Dolnej i Tracji [= La chronologie des monuments mithra�ques en M�sie Inf�rieure et en Thrace], pp. 217-224

Leonard OWCZAREK, Zwiazki grecko-trackie. Wybrane zagadnienia [= Grieczesko-trakijskije kontakty. Izbrannyje probliemy], pp. 79-85

Wlodzimierz PAJAKOWSKI, Pochodzenie Pajon�w: Historia i stan badan. Perspektywy badawcze [= Die Herkunft der P�oner. Geschichte und Forschungsstand. Forschungsperspektiven], pp. 47-64

Stefan PARNICKI-PUDELKO, Kazimierz Majewski (1903-1981) jako badacz i organizator badan nad rzymska kultura w Bulgarii, pp. 13-20

Stefan PARNICKI-PUDELKO, Wczesnochrzescijanska bazylika episkopalna w Novae [= The early-christian episcopal basilica in Novae], pp. 271-304

Ludwika PRESS, Laznie rzymskie w Bulgarii [= The Roman baths in Bulgaria], pp. 175-190

Jan PROSTKO-PROSTYNSKI, Technika obrony bram na przykladzie fortyfikacji Mezji Dolnej i p�lnocnej Tracji [= Die Technik der Torenwehr in der r�mischen und fr�hbyzantinischen Zeit auf dem Beispiel der Fortifikation von Niedermoesien und Nordthrakien], pp. 265-270

Anna SADURSKA, Funkcje i geneza motyw�w mitologicznych w rzezbie z Novae (Attys, Europa) [= Fonction et g�n�se des motifs mythologiques dans la sculpture de Novae], pp. 191-203

Maciej SALAMON, Mnisi scytyjscy w Konstantynopolu (519-520 r.) [= Les moines scythiques � Constantinople], pp. 325-338

Tadeusz SARNOWSKI, Poczatki legionowego budownictwa w Novae i wojny dackie Domicjana i Trajana [= Les premiers remparts de Novae et les guerres Daces de Domitien et de Trajan], pp. 143-169

Jan SRUTWA, Starozytna organizacja koscielna na terenach dzisiejszej Bulgarii [= L'ancienne organisation ecclesiastique sur �e territoire de la Bulgarie d'aujourd'hui], pp. 311-315

Jerzy STRZELCZYK, Plemiona germanskie i ich rola w dziejach p�lwyspu balkanskiego [= Germanische St�mme und ihre Stelle in der Geschichte der Balkaninsel], pp. 133-141

Waldemar SZUBERT, Kult herosa trackiego w Odessos [= The cult of hero of Thrace at Odessos], pp. 205-216

J�zef WOLSKI, Rola Tracji w okresie wczesnego cesarstwa [= La Thrace � l'�poque du Haut-Empire], pp. 103-108

 

 

QualityBooks

Free Advertising!

List468x60

Learn Web Design Online at Sessions.edu!