Welcome to the Pomoerium Online

Classics Main

 

Selected Digitalized Publications by Ryszard Pankiewicz

 

Problemy epigrafiki Gdańska /in:/ Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, Warszawa-Łódz 1978, 83-87

Z ekonomiczno-społecznej problematyki książki w starożytnym Rzymie /in:/ Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy - Studia Bibliologiczne 1982/4, 5-34

Wczesna ekonomika rzymska a początki systemu monetarnego /in:/ Eos 71, 1983, 257-264

Relacje wartości złota i srebra w republikańskim systemie monetarnym starożytnego Rzymu /in:/ Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego - Historia 13, 1983, 19-44

Fluktuacje wartości metali w późnorzymskim systemie monetarnym /in:/ Wiadomości Numizmatyczne 27, 1983/3-4, 166-199

Value of Gold in Relation to Goods in the Late Empire /in:/ Eos 73, 1985, 171-185

Od realnej do umownej wartości towarów. Z problematyki cen w okresie republiki rzymskiej /in:/ Meander 40, 1985/1-2, 3-8

Stosunek św. Ambrożego w "De Nabuthae" do własności i jałmużny /in:/ Vox Patrum 6(11)1986, 555-566

Książka a pieniądz. Z dziejów społeczno-ekonomicznych książki w okresie cesarstwa rzymskiego /in:/ Meander 42, 1987/2-3, 99-108

Ceny i płace w Kościele Apostolskim /in:/ Vox Patrum 8(15), 1988, 585-601

Rev. of W.A. Borgeaud, Fasti Umbrici. Études sur le vocabulaire et le rituel des Tables eugubines, Ottawa 1982 /in:/ Eos 76, 1988, 145-148

Kilka uwag nad kryzysem w okresie schyłku republiki rzymskiej /in:/ Antiquitas 14, 1988, 215-218

Starożytni o książce. Wybór tekstów (1)  /in:/ Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy - Studia Bibliologiczne 1989/6, 25-46

Rapports de valeur entre des métaux et la politique monétaire de l'empire romain au I s. ap. J.-C. (jusqu'ŕ la réforme de Domitien) /in./ Eos 77, 1989, 307-314

Fluctuations de valeur des métaux monétaires dans I'Antiquité romaine, Frankfurt a.M.-Bern-New York-Paris (Peter Lang) 1989

Pieniądz w działalności publicznej św. Cypriana /in:/ Vox Patrum 16(19), 1990, 671-679

Quelques Remarques sur l'Économie Prémonétaire dans la Rome Archaique /in:/ Acta Classica 33, 1990, 65-75

Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania rodziny wczesnorzymskiej /in:/ Rodzina w starożytnym Rzymie. Materiały z konferencji naukowej Zacisze 20-21.05.1991 r., Bydgoszcz 1992, 13-40

Rodzina i wychowanie w Palestynie rzymskiej w świetle tradycji biblijnej i późnojudaistycznej /in: Zeszyty Naukowe WSP w Bydgoszczy 18, 1992, 69-93

Morze w działalności handlowej i wydobywczej Italii przed- i wczesnorzymskiej /in:/ Morze w imperium Rzymu, Materiały z konferencji naukowej Wojenne i pokojowe aspekty rzymskiej działalności na morzach, Bydgoszcz 3-4.05. 1993 r., Bydgoszcz 1993, 109-124

Le prix et l'argent dans le Nouveau Testament /in:/ Pomoerium 1, 1994, 88-99

U źródeł stipendium. Przyczynek do zagadnienia wynagradzania w armii rzymskiej w V wieku p.n.e. [Über die Anfänge von stipendium. Ein Beitrag zur Problematik der staatlichen Vergütung in dem römischen Heer im 5. Jh. v. Chr. - Zusammenfassung] /in:/ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego - Prace Historyczne 117, 1995, 31-42

Mentalność wczesnorzymskiej rodziny. Kilka uwag wprowadzających /in:/ Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX. Materiały z konferencji naukowej Katedry Historii Wychowania - czerwiec 1993 r., Bydgoszcz 1994, 27-47

Tzw. leges regiae a problematyka rodziny rzymskiej w epoce archaicznej /in:/ Rodzina w społeczeństwach antycznych i wczesnym chrześcijaństwie. Literatura, prawo, epigrafika, sztuka, Bydgoszcz (Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy) 1995, 59-84

Sardyńskie modele statków z brązu w kolekcji Elii Borowskiego /in:/ Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian, ed. J. Rostropowicz, Opole 1995, 303-307

Zu einigen verkannten funktionen der frührömischen Opfern und Strafen. Ein vorläufiger Überblicksversuch /in:/ Eos 83, 1995, 111-115

Zur Ökonomie des Sakrales. Einige vorläufige Vorbemerkungen /in:/ Pomoerium 2, 1996, 13-20

Apotropaiczno-odnawiające funkcje kary śmierci w społeczeństwie wczesnorzymskim /in:/ Kara śmierci w starożytnym Rzymie, red. Henryk Kowalski, Marek Kuryłowicz, Lublin (Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej) 1996, 23-39

Pieniądz w działalności dobroczynnej Kościoła afrykańskiego za czasów św. Cypriana /in:/ Vox Patrum 16(30-31), 1996, 111-122

Człowiek a wszechobecność zagrożenia. Rozgraniczanie społecznej i sakralnej przestrzeni we wczesnym Rzymie, Prawo Kanoniczne 41, 1997/1-2, 263-279

Der Hl. Cyprian als Finanz- und Vermögensverwalter. Anmerkungen zu Geldangelegenheiten der Afrikanischen Kirche um die Mitte des 3. Jhs. n.Chr. /in:/ Pomoerium 3, 1998, 62-72

Biologiczne i społeczne podstawy zachowań agresywnych w społeczeństwie wczesnorzymskim. Uwagi wprowadzające /in:/ Crimina et mores. Prawo karne i obyczaje w starożytnym Rzymie, red. Marek Kuryłowicz, Lublin (Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej) 2001, 143-160

Informations- und Nachrichtenwesen in der römischen Republik und Kaiserzeit. Bemerkungen zum so genannten 'Rieplschen Gesetz', Berlin 2003

W poszukiwaniu paradygmatu historii. Nowe próby interpretacji wczesnych społeczeństw antycznych /w:/ Ideologia i propaganda w starożytności. Materiały konferencji Komisji Starożytnej PTH, Rzeszów 12-14 wrzesnia 2000, Rzeszów 2004, 21-29

Stosunek do obcych w Palestynie i diasporze (do I w.n.e.) w świetle tradycji okołotestamentalnej i judaistycznej. Wybrane zagadnienia /w:/ Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi. Materiały konferencji Komisji Historii Starożytnej PTH, Wrocław 21-23 września 2005, Wrocław 2006
 

 

This material is made freely available only for non-commercial educational use.

The web page is encoded directly in UTF-8. UTF-8 is an ASCII-preserving encoding method for Unicode (ISO 10646), the Universal Character Set (UCS). The UCS encodes most of the world's writing systems in a single character set, allowing you to mix languages and scripts within a document.

Please direct any questions or comments to: Mail