[M-R] [S-Z]

D. F. ALLEN, Two Danubian coins in Krak�w, 19, 1975, pp. 65-68

Iwona BELKOWSKA, Naplyw duzych rzymskich monet brazowych na ziemie polskie w I-III w.n.e., 25, 1981, pp. 121-153

Aleksander BURSCHE, Dawne znaleziska monet rzymskich w swietle nowych badan, 24, 1980, pp. 82-93

Aleksander BURSCHE, Directions of contacts of the Roman empire with the Mid-European Barbaricum in the second part of the 3rd and 4th centuries in the light of coin finds, 29, 1985, pp. 33-44

Aleksander BURSCHE, Finds of Roman gold medallions in Barbaricum - new data on old material, 34, 1990, pp. 145-153

Karel CASTELIN, Zlote monety celtyckie w Czechoslowacji i w Polsce, 10, 1966, pp. 163-172

Wilhelm GAJ-PIOTROWSKI, Przyczynki do znalezisk monet rzymskich na d dolnym Sanem, 20, 1976, pp. 14-20

Jerzy GAUL, Pieniadz brazowy, szklany, zelazny w zachodniej czesci strefy baltyckiej w V-VI wieku, 25, 1981, pp. 32-37

Jerzy GAUL, Pochodzenie a obieg zlota u schylku starozytnosci w strefie zachodniobaltyckiej (na marginesie pracy F. Herschenda: Tva studier i �landska gyldfynd. I. Det myntade guldet. II. Det amyntade guldet, Tor, t. 18, 1978-1979, pp. 24-33) pp. 24-33), 26, 1982, pp. 48-54

Jerzy GAUL, Upienieznienie wymiany w zachodniej czesci strefy baltyckiej w 2. polowie V-VI w. n.e., 23, 1979, pp. 69-86

K.V. GOLENKO, Spos�b podrabiania starozytnych monet bosforanskich przez M. Sazonova, opowiedziany przez niego samego, 17, 1973, pp. 13-15

Jan GROMNICKI, W sprawie znalezisk monet greckich z Malopolski, 17, 1973, pp. 10-12

Jan GURBA, Roman�w, pow. Krasnystaw. Skarb monet rzymskich, 10, 1966, pp. 184-185

Ren�e HACHULSKA-LEDWOS, Celtyckie formy do odlewania krazk�w menniczych z I w. p.n.e. odkryte w Polsce, 20, 1976, pp. 180-183

Jan ILUK, P�znorzymskie skarby solid�w z p�lnocno-zachodniej Europy w swietle barbarzynskich podboj�w od IV do VI wieku, 31, 1987, pp. 1-38

Jan ILUK, Wartosc follisa w swietle inskrypcji nagrobnych z pierwszej polowy IV w. n.e., 20, 1976, pp. 174-179

H. JEDRZEJEWSKA, Zagadnienie korozji metali w numizmatyce, 1959, pp. 199-207

Juliusz JUNDZILL, Jednostki wagowe kruszc�w w zachodniej literaturze patrystycznej okresu p�znego cesarstwa rzymskiego, 28, 1984, pp. 84-91

Wieslaw KACZANOWICZ, An ideology in the coinage of the Roman Epire in the 3rd C. methodological assumptions of the surveys, 34, 1990, pp. 141-144

Wieslaw KACZANOWICZ, Propaganda rzymskiej polityki podboj�w na monetach epoki Trajana, 20, 1976, pp. 158-173

Gryzelda KALKA, Nowa Huta - Plesz�w [Odkrycie monet rzymskich], 10, 1966, p. 185

Seweryn KNAPE, Slupsk, m. pow. Przeworsk [Odnalezienie monety rzymskiej], 11, 1967, p. 243

Tadeusz KALKOWSKI, Dwie srebrne monety bizyntyjskie Justyniana I znalezione pod Rabka, 11, 1967, pp. 233-234

Jerzy KOLENDO, Nieznany list J. Lelewela w sprawie odkrytego w 1822 r. kolo Orszy skarbu monet sassanidzkich i kufickich, 17, 1973, pp. 65-67

Jerzy KOLENDO, Henryk RYSIEWSKI, Jeden czy dwa skarby monet rzymskich z Nietuliska Malego?, 22, 1978, pp. 45-52

Jerzy KOLENDO, Mack�wka, pow. Przeworsk  [Odnalezienie monety rzymskiej], 11, 1967, p. 244

Jerzy KOLENDO, Przeworsk  [Odnalezienie monety rzymskiej], 11, 1967, p. 244

Elzbieta KRASNODEBSKA, Znalezisko denar�w rzymskich w Wilkowie-Kolonii w pow. hrubieszowskim, 15, 1971, pp. 20-30

Aleksander KRAWCZUK, Pieniadz Chin starozytnych, 2, 1958, pp. 22-30

Wladyslaw KROPOTKIN, Skarb denar�w rzymskich (I-II w. n.e.) z Jarnic (woj. warszawskie), 15, 1971, pp. 149-152

Wladyslaw KROPOTKIN, Skarb rzymskich denar�w ze wsi Turia w okregu czerkaskim (ZSRR), 13, 1969, pp. 149-152

Wladyslaw KROPOTKIN, Skarb srebrnych monet i przedmiot�w z IV w. n.e. z Zamoscia, 14, 1970, pp. 15-18

Aleksandra KRZYZANOWSKA, Barbarzynskie nasladownictwo rzymskiego sestercjusza?, 25, 1981, pp. 29-31

Aleksandra KRZYZANOWSKA, La circulation mon�taire � Palmyre d'apr�s le mat�riel provenant de fouilles, 23, 1979, pp. 44-52

Aleksandra KRZYZANOWSKA, La r�forme mon�taire d'Antiochie de Pisidie au temps du r�gne de Septime S�v�re, 9, 1965, pp. 133-154

Aleksandra KRZYZANOWSKA, Les monnaies coloniales d'Antiochie de Pisydie sans portrait de l'empereur, 10, 1966, pp. 129-143

Aleksandra KRZYZANOWSKA, Les monnaies de Gordien III, frapp�es � Colonia Caesarea Antioche, 8, 1964, pp. 1-22 pp. 1-22

Aleksandra KRZYZANOWSKA, Les monnaies de la colonie d'Alexandria Troas, 5, 1961, pp. 76-84 pp. 76-84

Aleksandra KRZYZANOWSKA, Mennictwo Palmyry, 23, 1979, pp. 143-154

Aleksandra KRZYZANOWSKA, Monety kolonii Aleksandrii Troas, 5, 1961, pp. 69-84

Aleksandra KRZYZANOWSKA, Note sur le probl�me de comparaison des coins mon�taires, 17, 1973, 41-45

Aleksandra KRZYZANOWSKA, Skarb denar�w rzymskich z Golubia nad Drweca, 4, 1960, pp. 129-207

Aleksandra KRZYZANOWSKA, Zlota moneta Celt�w slaskich w Muzeum Narodowym w Warszawie, 10, 1966, pp. 173-175

Aleksandra KRZYZANOWSKA, Zielona, pow. Zuromin  [Odnalezienie monety rzymskiej], 10, 1966, p. 186

Aleksandra KRZYZANOWSKA, Stefan WOYDA, Drzewicz Nowy, pow. Grodzisk Maz. Skarb denar�w rzymskich, 11, 1967, pp. 242-243

Stanislawa KUBIAK, Znaleziska monet greckich z obszaru Polski, 22, 1978, pp. 190-217

Andrzej KUNISZ, East & central european finds of autonomous coins from the Roman Empire period, 17, 1973, pp. 27-39

Andrzej KUNISZ, Kontakty ludnosci ziem polskich z imperium rzymskim w swietle znalezisk monetarnych [= Contacts between the population of the Polish territories & the Roman empire in the light of coin finds], 9, 1965, pp. 155-191

Andrzej KUNISZ, Le monnayage de Domitien (81-96), 23, 1979, pp. 1-19

Andrzej KUNISZ, Pr�ba interpretacji statystyk znalezisk monet rzymskich na ziemiach slowianskich (Polska, CSSR, ZSRR), 13, 1969, pp. 65-79

Andrzej KUNISZ, Reforma pieniadza zlotego i srebrnego za panowania Nerona w 64 r.n.e., 20, 1976, pp. 129-157

Andrzej KUNISZ, Senatorial bronze & autonomous bronze on monetary circulation over the area of Thrace & Moesia Inferior in the 2nd century A.D., 34, 1990, pp. 129-140

Andrzej KUNISZ, Skarb z Novae (Bulgaria) i zagadnienie emisji Konstantyna i Licyniusza, 23, 1979, pp. 155-160

Andrzej KUNISZ, Trzy skarby denar�w rzymskich z wojew�dztwa lubelskiego, 16, 1972, pp. 91-118

Andrzej KUNISZ, Udzial zlotego pieniadza w cyrkulacji na terytorium Egiptu w I-III w. n.e., 27, 1983, pp. 121-165

Andrzej KUNISZ, Uwagi o mennictwie cystoforycznym Hadriana (na marginesie monografii W.E. Metcalfa: The Cistophori of Hadrian), 25, 1981, pp. 192-206

Andrzej KUNISZ, Uwagi o monecie Antiochii Pizydyjskiej, 15, 1971, pp. 104-112

Andrzej KUNISZ, Uwagi o skarbie denar�w rzymskich z Gr�dkowa, pow. Sierpc, 5, 1961, pp. 151-156

Barbara LICHOCKA, Aspekty kultu Pudicitii na monetach Plotyny, 23, 1979, pp. 139-142