Malgorzata BIERNACKA-LUBANSKA, Rzymskie urzadzenia z obszaru Builgarii chroniace budowle przed nawilgoceniem [= Installations romaines du terrain de la Bulgarie, protégeant des bâtiments contre l'humidité], 15, 1967, pp. 757-763

Malgorzata BIERNACKA-LUBANSKA, Numizmatyczne zródla ikonograficzne do rzymskiego budownictwa obronnego z terenu pólnocnej Tracji [= Les sources iconographiques numismatiques concernant les constructions roamines défensives du terrain de la Thrace du Nord], 26, 1978, s. 445-463

Angelina DWORAKOWSKA, Parasphénion, 15, 1967, pp. 707-709

Halina GAJEWSKA, Z problematyki badan nad walami w Dobrudzy [= Sur les études des vallums en Dobrogea], 15, 1967, pp. 775-782

Jerzy KOLENDO, Niezidentyfikowane centrum produkcji rzymskich nad Dolnym Dunajem. Lucenaria burgus u Prokopiusza z Cezarei [= Le centre non-identifié de production des lampes romaines sur le Bas-Danube. Lucernaria burgus chez Procope de Césarée], 29, 1981, s. 55-57

Stanislawa KOLKÓWNA, Uwagi o pólnocnopontyjskich barzedziach do produkcji przedmiotów z metali szlachetnych [= Sur les outils servant à la production des objets des métaux précieux employés en Pontide septentrionale], 15, 1967, pp. 729-731

Stanislawa KOLKÓWNA, Stefan PARNICKI-PUDELKO, Bogdan RUTKOWSKI, Sprawozdanie z wykopalisk w Novae (zachodni sektor) w 1964 roku, 14, 1966, pp. 152-163

Aleksander KRAWCZUK, Z zagadnien krytyki zródel do dziejów metalurgii antycznej: mosiadz i cynk w starozytnosci, 5, 1957, pp. 283-287

Alekdsander KRAWCZUK, J. PIASKOWSKI, Metalurgia w pismach Arystotelesa, 6, 1958, pp. 323-342

Jerzy KUBCZAK, O pochodzeniu arcydziel toreutxki pólnocno-pontyjskiej, 15, 1967, pp. 715-726

J. KULCZYCKI, Zalozenia teoretyczne historii kultury materialnej, 3, 1955, pp. 519-562

Kazimierz MAJEWSKI, Zródla ikonograficzne w badaniach historycznych nad antyczna kultura materialna [= Sources iconographiques dans les recherches historiques sur la culture matérielle de l'Antiquité], 15, 1967, pp. 693-704

Kazimierz MAJEWSKI, Polskie badania archeologiczne w Novae - Sektor zachodni (Buulgaria) w 1966 r., 15, 1967, pp. 445-451

Maria NOWICKA, Wieze gospodarcze Egiptu grecko-rzymskiego w ikonografii, 15, 1967 [= Les tours d'exploitation de l'Égypte gréco-romaine dans l'iconographie], pp. 733-740

Maria NOWICKA, Portret malowany. Z rozwazan nad obrazami w starozytnej Grecji [= Le portrait peint. Considérations sur les tableaux en Grèce antique], 26, 1978, s. 435-444

Ludwika PRESS, Knossos w okresie przedpalacowym w swietle obecnego stanu badan, 26, 1978, s. 521-531

Ludwika PRESS, Centralne ogrzewanie w Novae, 15, 1967, pp. 765-773

Ludwika PRESS, Novae w 1965 rolu, 14, 1966, pp. 583-586

Bogdan RUTKOWSKI, Zmierzch minojskich temenosów górskich, 15, 1967, pp. 711-713

Aleksandra WASOWICZ, Tokarstwo i bednarstwo w starozytnej Grecji [= Tournage et tonnellerie en Grèce antique], 13, 1965, pp. 455-467

Aleksandra WASOWICZ, Remarques sur la chronologie des principales techniques du traitement du bois dans la Grèce antique, 16, 1966, pp. 739-743

Aleksandra WASOWICZ, Plan miasta i plan zaplecza rolniczego kolonii greckiej (Znaczenie nowych zródel archeologicznych) [= Plan de la ville et du territoire agricole d'une colonie grecque. Importance des nouvelles sources archéologiques], 15, 1967, pp. 743-755

Jerzy WIELOWIEJSKI, Historia kultury materialnej w nowych encyklopediach archeologicznych i historycznych, pp. 15, 1967, pp. 783-789