Malgorzata BIERNACKA-LUBANSKA, Rzymskie urzadzenia z obszaru Builgarii chroniace budowle przed nawilgoceniem [= Installations romaines du terrain de la Bulgarie, prot�geant des b�timents contre l'humidit�], 15, 1967, pp. 757-763

Malgorzata BIERNACKA-LUBANSKA, Numizmatyczne zr�dla ikonograficzne do rzymskiego budownictwa obronnego z terenu p�lnocnej Tracji [= Les sources iconographiques numismatiques concernant les constructions roamines d�fensives du terrain de la Thrace du Nord], 26, 1978, s. 445-463

Angelina DWORAKOWSKA, Parasph�nion, 15, 1967, pp. 707-709

Halina GAJEWSKA, Z problematyki badan nad walami w Dobrudzy [= Sur les �tudes des vallums en Dobrogea], 15, 1967, pp. 775-782

Jerzy KOLENDO, Niezidentyfikowane centrum produkcji rzymskich nad Dolnym Dunajem. Lucenaria burgus u Prokopiusza z Cezarei [= Le centre non-identifi� de production des lampes romaines sur le Bas-Danube. Lucernaria burgus chez Procope de C�sar�e], 29, 1981, s. 55-57

Stanislawa KOLK�WNA, Uwagi o p�lnocnopontyjskich barzedziach do produkcji przedmiot�w z metali szlachetnych [= Sur les outils servant � la production des objets des m�taux pr�cieux employ�s en Pontide septentrionale], 15, 1967, pp. 729-731

Stanislawa KOLK�WNA, Stefan PARNICKI-PUDELKO, Bogdan RUTKOWSKI, Sprawozdanie z wykopalisk w Novae (zachodni sektor) w 1964 roku, 14, 1966, pp. 152-163

Aleksander KRAWCZUK, Z zagadnien krytyki zr�del do dziej�w metalurgii antycznej: mosiadz i cynk w starozytnosci, 5, 1957, pp. 283-287

Alekdsander KRAWCZUK, J. PIASKOWSKI, Metalurgia w pismach Arystotelesa, 6, 1958, pp. 323-342

Jerzy KUBCZAK, O pochodzeniu arcydziel toreutxki p�lnocno-pontyjskiej, 15, 1967, pp. 715-726

J. KULCZYCKI, Zalozenia teoretyczne historii kultury materialnej, 3, 1955, pp. 519-562

Kazimierz MAJEWSKI, Zr�dla ikonograficzne w badaniach historycznych nad antyczna kultura materialna [= Sources iconographiques dans les recherches historiques sur la culture mat�rielle de l'Antiquit�], 15, 1967, pp. 693-704

Kazimierz MAJEWSKI, Polskie badania archeologiczne w Novae - Sektor zachodni (Buulgaria) w 1966 r., 15, 1967, pp. 445-451

Maria NOWICKA, Wieze gospodarcze Egiptu grecko-rzymskiego w ikonografii, 15, 1967 [= Les tours d'exploitation de l'�gypte gr�co-romaine dans l'iconographie], pp. 733-740

Maria NOWICKA, Portret malowany. Z rozwazan nad obrazami w starozytnej Grecji [= Le portrait peint. Consid�rations sur les tableaux en Gr�ce antique], 26, 1978, s. 435-444

Ludwika PRESS, Knossos w okresie przedpalacowym w swietle obecnego stanu badan, 26, 1978, s. 521-531

Ludwika PRESS, Centralne ogrzewanie w Novae, 15, 1967, pp. 765-773

Ludwika PRESS, Novae w 1965 rolu, 14, 1966, pp. 583-586

Bogdan RUTKOWSKI, Zmierzch minojskich temenos�w g�rskich, 15, 1967, pp. 711-713

Aleksandra WASOWICZ, Tokarstwo i bednarstwo w starozytnej Grecji [= Tournage et tonnellerie en Gr�ce antique], 13, 1965, pp. 455-467

Aleksandra WASOWICZ, Remarques sur la chronologie des principales techniques du traitement du bois dans la Gr�ce antique, 16, 1966, pp. 739-743

Aleksandra WASOWICZ, Plan miasta i plan zaplecza rolniczego kolonii greckiej (Znaczenie nowych zr�del archeologicznych) [= Plan de la ville et du territoire agricole d'une colonie grecque. Importance des nouvelles sources arch�ologiques], 15, 1967, pp. 743-755

Jerzy WIELOWIEJSKI, Historia kultury materialnej w nowych encyklopediach archeologicznych i historycznych, pp. 15, 1967, pp. 783-789