Welcome to the Pomoerium Online

 

The resouces mentioned below can also be downloaded at https://bestcustompapers.com/. You need them if you wish to create the best custom writing during your research.

Mrozek Stanisław, Rzymskie kopalnie złota w Dacji, Filomata 158, 1962, 468-474

Mrozek Stanisław, Filhellenizm Luciusa Liciniusa Lucullusa, Filomata 166, 1963, 308-314

Mrozek Stanisław, Nagrobki i ich fundatorzy w okresie wczesnego cesarstwa, Filomata 176, 1964, 317-327

Mrozek Stanisław, Warunki pracy w kopalniach rzymskich w II w.n.e. Vipasca-Alburnus Maior, RdzSpoł 26, 1964, 9-30

Mrozek Stanisław, Niewolnicy w rzymskich kopalniach zlota w Dacji, Archeologia 15, 1964, 119-128

Mrozek Stanisław, Pieniądz na inskrypcjach łacińskich w okresie wczesnego cesarstwa, Filomata 185, 1965, 268-275

 Mrozek Stanisław, Siła robocza w kopalniach rzymskich w okresie pryncypatu, Meander 20, 1965/5, 171-182

 Mrozek Stanisław, O rozpiętości płac w starożytnym Rzymie, Filomata 190, 1965, 33-39

 Mrozek Stanisław, Zur Frage der Verbreitung von Strafgefangenarbeit in römischen Bergwerken, Eos 55, 1965, 341-346

 Mrozek Stanisław, Płace, ceny zboża i wina na zachodzie cesarstwa rzymskiego w I i II w.n.e., RdzSpoł 28, 1966, 63-74

 Mrozek Stanisław, Działalność administracyjno-gospodarcza Lucjusza Licyniusza Lukullusa na Wschodzie, Meander 21, 1966/4, 117-126

 Mrozek Stanisław, Stosunki społeczne w rzymskich kopalniach złota w Dacji w II wieku naszej ery, Toruń 1966 [= Roczniki TNT 72, 1967/1]

 Mrozek Stanisław, Rozdawnictwa w miastach Italii w okresie cesarstwa, Filomata 204, 1967, 215-222

 Mrozek Stanisław, Die Sesterz- und Denarbezeichnungen auf römischen Inschriften während des Prinzipates, Eos 57, 1967-1968, 288-295

 Mrozek Stanisław, Aspects sociaux et administratifs des mines d’or en Dacie, Apulum 8, 1968/1, 307-326

 Mrozek Stanisław, Die kaiserlichen Bergwerksprokuratoren in der Zeit des Prinzipates, ZNUMKHist 4, 1968, 45-67

 Mrozek Stanisław, Przyczynek do zagadnienia kryzysu finansowego w cesarstwie rzymskim w III wieku n.e., PH 59, 1968/3, 470-480

 Mrozek Stanisław, Quelques remarques sur les inscriptions relatives aux distributions privées de l’argent et de la nourriture dans les municipes italiens aux I, II et III siècles d.n.è., Epigraphica 1968, 156-171

 Mrozek Stanisław, Zur Frage der “Tutela” in römischen Inschriften, AAntHung 16, 1968, 283-288

 Mrozek Stanisław, Die Arbeitsverhältnisse in den Goldbergwerken des römischen Altertum/w:/ Gesellschaft und Recht in griechisch-römischen Altertum, Berlin 1969, vol. 2, 130-155

Mrozek Stanisław, Die Sesterz- und Denarbezeichnungen auf römischen Inschriften des Prinzipates, Eos 57, 1969/2, 288-295

 Mrozek Stanisław, Zur Lage der Bergarbeiter in spätrömischen Reich /w:/ Die Rolle der Plebs im spätrömischen Reich, Berlin 1969, 61-65

 Mrozek Stanisław, Ceny w kopalniach złota w Dacji w II wieku n.e., Antiquitas 3, 1970, 187-202

 Mrozek Stanisław, Les prix dans les mines d’or en Dacie au II siècle d.n.e., Apulum 9, 1970, 443-452

 Mrozek Stanisław, Rozdawnictwa prywatne w municypiach italskich w okresie wczesnego cesarstwa, Meander 25, 1970/1, 15-31

 Mrozek Stanisław, Zur Geldfrage in den Digesten, AAntHung 18, 1970/3-4, 353-360

 Mrozek Stanisław, Prywatne rozdawnictwa pieniędzy i żywności w miastach Italii w okresie wczesnego cesarstwa, Warszawa-Poznań (Państwowe Wydawnictwo Naukowe) 1973

 Mrozek Stanisław, La répartition chronologique des inscriptions latines dans le Haut-Empire, Epigraphica 35, 1973, 113-118

 Mrozek Stanisław, Abundantia pecuniae, Historia 25, 1976/1, 122-123

Mrozek Stanisław, Die Geldeinheiten in der römischen Literatur der frühen Kaiserzeit, Eos 64, 1976/1, 107-119

Mrozek Stanisław, Ceny we wschodnich i zachodnich prowincjach rzymskich w okresie wczesnego cesarstwa /w:/ ed., Maria Jaczynowska, Józef Wolski, Prowincje rzymskie i ich znaczenie w ramach Imperium, Wrocław (Ossolineum) 1976, 105-116

Mrozek Stanisław, La fondation CIL XIV 431 d’Ostie et l’inflation romaine, Arheoloski Vestnik 28, 1977, 406-411

Mrozek Stanisław, Die Goldbergwerke in römischen Dazien /w:/ ANRW II.6, 1977, 95-109

Mrozek Stanisław, Les espèces monétaires dans les inscriptions latines du Haut-Empire romain /w:/ Les «dévaluations» à Rome. Epoque républicaine et impériale (Rome, 13-15 novembre 1975), Rome (L'École française de Rome) 1978, 79-87

Mrozek Stanisław, Dewaluacje pieniądza w starożytności grecko-rzymskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk (Ossolineum) 1978

Mrozek Stanisław, Le prix des c­­éréales à Puteoli en 37 de n.è., Eos 66, 1978/1, 153-155

Mrozek Stanisław, Prywatne rozdawnictwa pieniędzy  i żywności w miastach Italii w okresie późnego cesarstwa, ZNUGHist 7, 1978, 77-89

Mrozek Stanisław, Munificentia privata in den Städten Italiens der spätrömischen Zeit, Historia 27, 1978/2, 355-368

Mrozek Stanisław, Praca w antycznym systemie wartości /w:/ Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich 17-20 września 1979 roku. Część II: Sympozja I-VIII, Katowice 1979, 11-18

 Mrozek Stanisław, Siła nabywcza denarów i złota w Edykcie Dioklecjana /w:/ 1500-lecie upadku cesarstwa zachodniorzymskiego. Materiały Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego w Karpaczu 8-9 grudnia 1976 r., Wrocław (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego) 1979, 87-93

Mrozek Stanisław, Tezauryzacja pieniędzy w starożytnym Rzymie, Filomata 342, 1980, 95-104

Mrozek Stanisław, Ceny i płace w cesarstwie późnorzymskim, ZNUGHist 13, 1983, 109-134

Mrozek Stanisław, Munificentia privata i prywatne budownictwo w miastach Italii w okresie wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, Antiquitas 9, 1983, 163-167

Mrozek Stanisław, Stosunki gospodarcze i społeczne w epoce Augusta, Filomata 354, 1983, 51-61

Mrozek Stanisław, Munificentia privata im Bauwesen und Lebensmittelverteilungen in Italien während des Prinzipates, ZPE 57, 1984, 233-240

Mrozek Stanisław, Les phénomènes économiques dans les métaphores de l’antiquité tardive, Eos 72, 1984/2, 393-407

Mrozek Stanisław, Inopia rei nummariae et l'usure dans l'histoire romaine /w:/ ed., Georges Depeyrot, Tony Hackens, Ghislaine Moucharte, Rythmes de la production monétaire, de l'Antiquité ànos jours. Actes du colloque international organisé à Paris du 10 au 12 janvier 1986, Louvain-La-Neuve 1987, 323-334

Mrozek Stanisław, Die privaten Alimentarstiftungen in der römischen Kaiserzeit /w:/ ed., Hans Kloft, Sozialmaßnahmen und Fürsorge. Zur Eigenart antiker Sozialpolitik, Graz-Horn (Berger) 1988, 155-166

 Mrozek Stanisław, Die städtischen Unterschichten Italiens in den Inschriften der römischen Kaiserzeit (populus, plebs, plebs urbana), Wrocław-Warszawa-Kraków (Ossolineum) 1990